Safari Tanzania

Reisvoorwaarden

The Safari Experience is aangesloten bij de SGR en SCR.

Stichting Garantiefonds Reizen (SGR)
TSE is als betrouwbare reisorganisatie aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reizen. Alle op deze website gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen (SCR)
TSE is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle in dit programma gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds Reizen. Deze garantie houdt indat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
(een deel van) uw reissom terugkrijgt, indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt, indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of vervroegd moeten repatriëren.
Voor deze verplichte garantie betaalt u Euro 2,50 per reservering (geldig voor maximaal 9 personen).

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk (verder genoemd Webshop Keurmerk) met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit
Financiële Markten.

INHOUD
ARTIKEL 1 – Definities 1
ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer 2
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 2
ARTIKEL 4 – Het aanbod 3
ARTIKEL 5 – De overeenkomst 4
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht 4
ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping 5
ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 5
ARTIKEL 9 – De prijs 5
ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie 6
ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering 6
ARTIKEL 12 – Duurtransacties 7
ARTIKEL 13 – Betaling 7
ARTIKEL 14 – Klachtenregeling 7
ARTIKEL 15 – Geschillen 8
ARTIKEL 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 8
ARTIKEL 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 8

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aangesloten is bij de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer

The Safari Experience
Hopgaarde 4
2803 RR Gouda
Telefoon: 0182-559386 maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00
E-mailadres: info@luxesafariafrika.nl
K.v.K. Gouda: Nr.: 24415267
BTW nummer: NL8181.56.600.B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit;
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is
toegekend;
een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en
aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand
doen van de prijs;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het basistarief;
indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze
deze voor de consument te raadplegen is;
de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door
hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze
waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst
die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering
der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

ARTIKEL 13 – Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.
5. Indien naast de Geschillencommissie Webshop Keurmerk een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie
bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.

ARTIKEL 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.

Laatst gewijzigd 28 april 2011

Aanvullende Algemene Voorwaarden The Safari Experience.

ARTIKEL 1 – INLEIDENDE BEPALING
1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij The Safari Experience (hierna genoemd onder de afkorting TSE) zich jegens zijn wederpartij verbindt
tot het verschaffen van een door TSE van te voren georganiseerde reis die een
overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat alsmede tenminste twee van de volgende
diensten;
1. vervoer;
2. verblijf;
3. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant
deel van de reis uitmaakt;
2. reiziger;
a) de wederpartij van TSE, of
b) degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
c) degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot TSE is overgedragen
2. De reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten van TSE alsmede op overeenkomsten met betrekking tot vliegreizen.
3. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW
ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van TSE. Boeken bij TSE doe je door op website een boekingsformulier in te vullen. Zodra het formulier is verstuurd is de boeking een feit. Tot 24 uur na de verzenddatum van de boeking kan deze echter nog vrijblijvend worden geannuleerd.  Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan.
2. De reiziger verstrekt TSE voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door TSE.
3. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door TSE van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.
4. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en TSE verloopt uitsluitend via de aanmelder. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
5. De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals deze in de verstuurde reisomschrijving zijn omschreven.
6. Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd zijn de vervoersvoorwaarden van de genoemde luchtvaartmaatschappij(en) van toepassing. Deze verstrekt TSE u op aanvraag, of kunt u opvragen bij de luchtvaartmaatschappij.
7. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door TSE aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). TSE zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van TSE.
TSE heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen:
a. aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van € 25,00;
b. communicatiekosten;
c. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.
7. Indien, bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. TSE kan alleen om gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen van deze tijden afwijken.
8. TSE draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal.
ARTIKEL 3 – BETALING
1. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling binnen 7 dagen te worden voldaan dat gelijk is aan 30% van de totale overeengekomen reissom vermeerderd met de premie voor de reisverzekering en/ of annuleringsverzekering.
Vliegtickets en luchthavenbelastingen dienen na ontvangst van de factuur per omgaande volledig betaald te worden.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk 2 maanden voor de dag van vertrek in het bezit zijn van TSE. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens TSE schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. TSE heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
3. Indien de overeenkomst binnen acht weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
ARTIKEL 4 – REISSOM
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de reisomschrijving vermeld.
2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze TSE bekend waren ten tijde van publicatie op deze website.
3. Zolang de reissom niet is voldaan, heeft TSE het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. TSE zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid van de reisorganisator niet kan worden gevergd.
4. Na tijdige betaling van de gehele reissom zal TSE gedurende het tijdvak vanaf acht weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen.
ARTIKEL 5 – INFORMATIE
1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door TSE algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij TSE heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan TSE kan worden toegerekend.
3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
4. Door TSE zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering en een reisverzekering.
ARTIKEL 6 – REISBESCHEIDEN
De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.
ARTIKEL 7 – WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
1. De reiziger kan tot zes weken voor vertrek verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. TSE zal deze wijzigingen voor zover mogelijk aanbrengen en in dat geval schriftelijk bevestigen. De wijzigingskosten bedragen € 25,00 per boeking, vermeerderd met alle extra communicatiekosten die gemaakt moeten worden.
2. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzingen zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 9 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.
4. Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals autohuur worden aangeboden, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende wijzigingsbepalingen gelden. Deze verstrekken wij u op aanvraag, of kunt u opvragen bij de luchtvaartmaatschappij. Bovenop eventuele wijzigingskosten van de luchtvaartmaatschappij brengt TSE € 25,00 administratiekosten per persoon in rekening.
ARTIKEL 8 – IN-DE-PLAATSSTELLING
1. Tijdig voor aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
c. mits de luchtvaartmaatschappij een naamswijziging accepteert
d. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze inde-plaatsstelling.
2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover TSE voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
ARTIKEL 9 – ANNULERING DOOR DE REIZIGER
1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. bij annulering tot 61 dagen vóór de dag van vertrek: de aanbetaling van 30% van de reissom;
b. bij annulering vanaf de 61ste dag (inclusief) tot de 31ste dag vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
c. bij annulering vanaf de 30ste dag (inclusief) tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom.
2. Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals autohuur worden aangeboden, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze verstrekken wij u op aanvraag, of kunt u opvragen bij de luchtvaartmaatschappij. Bovenop eventuele annuleringskosten van de maatschappij brengt TSE € 25,00 administratiekosten per persoon in rekening.
3. De in dit artikel benoemde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.
4. In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.
5. De prijzen van TSE worden gebaseerd op het aantal personen in de reis. Bij het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers, zullen de overige reizigers de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers door TSE zal worden berekend.
6. Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op weekdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden op de eerstvolgende werkdag verricht.
ARTIKEL 10 – OPZEGGING DOOR TSE
1. TSE heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
2. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van TSE aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Gezien het avontuurlijke karakter en de lokale omstandigheden kan dit betekenen dat er wijzigingen zijn in reisroute, reisschema, plaats van aankomst en vertrek, het vervoer, en het verblijf, de tijdstippen waarop en de volgorde waarin geplande excursies worden uitgevoerd en de aanwijzing van een ander soort vervoermiddel of andere soort accommodatie.
3. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
4. Indien de oorzaak van de opzegging aan TSE kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van TSE. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
5. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan TSE kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.
6. Indien TSE door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
ARTIKEL 11 – WIJZIGING DOOR TSE
1. a. TSE heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat TSE van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek deelt hij deze binnen 24 uur ( 1 werkdag) mee.
b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen. Dit alleen wanneer de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
c. Indien TSE door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
2. a. In geval van wijziging doet TSE de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn waarbij het oorspronkelijke karakter van de reis zoveel mogelijk in stand zal worden gehouden.
3. a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
b. In dat geval heeft TSE het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 8.
4. a. Indien de oorzaak van de wijziging aan TSE kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van TSE. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan TSE kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.
5. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt TSE ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.
ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en 11 is TSE verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1.
3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is TSE onverminderd het bepaalde in artikelen 13, 14 en 15 verplicht de eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de agent van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
4. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
5. TSE is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst. TSE en de agent stellen zich niet aansprakelijk voor:
a. schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van
omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van gezondheid en de lichamelijke conditie van de reiziger, schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van TSE, of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan TSE kunnen worden
toegerekend.
b. vertragingen en/ of schade geleden door veranderde vluchtschema’s of vertrektijden,
oorlogshandelingen, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden.
c. diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen
d. het door deelnemers in bezit hebben van volgens de Nederlandse wetten of die van het gastland
verboden stoffen en goederen
e. het door deelnemers handelen in strijd met de wetten en zeden van het land waar men reist
f. fouten gemaakt door luchtvaartmaatschappijen
g. schade waarvoor de reis- en/ of annuleringsverzekering dekking geven
h. deelneming aan expedities, avontuurlijke safari’s en activiteiten. Deze zijn niet zonder gevaar en daarom op eigen risico. TSE en de agent zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken of ziektes als gevolg van deelneming aan dergelijke safari’s/ activiteiten.
6. De aansprakelijkheid van alle overige schades (bijvoorbeeld derving reisgenot, bedrijfsschade) zal per reiziger nooit meer kunnen bedragen dan éénmaal de reissom per persoon. Door ondertekening van het reisschema verklaart de reiziger op de hoogte te zijn van de bijzondere aard van de gekozen bestemming en af te zien van schadevergoeding in verband met derving van reisgenot/ immateriële schade ten gevolge van een niet aan TSE toe te rekenen omstandigheid zoals vertragingen, overboekingen, noodgedwongen routewijzigingen of wijzigingen zoals bedoeld in artikel 11, lid 1.
ARTIKEL 13 – HULP EN BIJSTAND
1. a. TSE is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van TSE, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12 lid 3 is toe te rekenen.
b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is TSE tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan TSE zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor TSE bestaat deze
onder andere uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze onder andere uit extra verblijf- en repatriëringskosten.
ARTIKEL 14 – UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID TSE
1. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van TSE dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt
2. TSE is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekeringen.
3. De aansprakelijkheid van TSE voor schade als gevolg van derving van reisgenot zal per reiziger nooit meer kunnen bedragen dan de betaalde reissom per reiziger.
4. De aansprakelijkheid in geval van fysiek letsel, dan wel overlijden zal nooit hoger kunnen zijn dan driemaal de reissom per reiziger.
5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/ of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van TSE en betrokken
dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
ARTIKEL 15 – VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER
1. De reiziger(s) is/ zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/ zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/ hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. De reiziger(s) dient/ dienen zich te houden aan afspraken betreffende plaats en tijd van reisonderdelen. De gevolgen van het niet nakomen van deze afspraken zin voor kosten van de deelnemer.
2. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door TSE van de
reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
ARTIKEL 16 – RENTE EN INCASSOKOSTEN
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens TSE heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de
incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.
ARTIKEL 17 – KLACHTEN
1. Onverhoopte klachten en tekortkomingen dienen direct schriftelijk ter plaatse aan de agent of de hotelaccommodatie te worden gemeld, om hen in de gelegenheid te stellen deze te verhelpen. Indien de klacht ter plaatste niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan door de reiziger uiterlijk binnen één maand na retourdatum in Nederland, schriftelijk een klacht bij TSE indienen.
2. Klachten die niet ter plekke schriftelijk bij de agent of het hotel zijn gemeld kunnen achteraf nooit leiden tot een schadevergoeding.                                     3. De reiziger is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan TSE voor te leggen. TSE dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

April 2009 The Safari Experience

Verzekeringen
U bent verplicht om verzekerd op reis te gaan. Een annuleringsverzekering raden wij ten zeerste aan. Heeft u geen reisverzekering met werelddekking), dan kunt u die bij ons  afsluiten. Ook voor het afsluiten van een annuleringsverzekering kunt u bij ons terecht. The Safari Experience werkt samen met Europeesche verzekeringen. Voorwaarden en premies kunt u bij ons opvragen. Er zijn vele mogelijkheden tot uitbreiding van uw dekking. Mocht u een doorlopende reis- of annuleringsverzekering hebben, controleert u dan ter dege uw dekking. De meeste  doorlopende annuleringsverzekeringen dekken slechts een beperkt bedrag, vaak niet meer dan € 1500,- per persoon per reis! Wij kunnen u een doorlopende annuleringsverzekering aanbieden die de reissom dekt tot 3500 euro per persoon. Deze garantie annulering kost u slechts 187 euro voor 1 gezin of 160 euro voor 2 volwassenen.

Visa
U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van uw (eventueel) benodigde visum. Houdt u goed de verwerkingstijd van uw paspoort bij de verschillende ambassades of consulaten in de gaten, indien u last-minute boekt!

Privacy statement

Disclaimer